Foreldres rettsikkerhet i møte med barnevernet må også ivaretas. Det er til barnas beste.

Det er ikke sånn at jeg helt uten videre deler bekymringen om at kompetansen til ansatte i barnevernet er for dårlig. Det jobber mange dyktige folk i barneverntjenesten. Men det finnes i barnevernet som i alle andre yrker, folk som aldri burde ha jobbet der. Men slik jeg oppfatter det, er det kvalitetskravene som er for dårlige. Altfor ofte blir ikke de avgjørende verdiavveininger nevneverdig problematisert.

 

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 

I saker om omsorgsovertakelse er det de barnevernansatte som utreder sakene. Det er de samme barnevernsansatte som opptrer som partsrepresentanter for kommunen. Barnevernet blir således part i saken, etter å ha utredet den. Synes vi det er helt uproblematisk?

 

Barneverntjenesten kunne i forbindelse med utredningsstadiet hatt noe å lære fra straffeprosessen. Det burde, slik jeg ser det, settes krav til at barneverntjenesten opptrer nøytralt og at de pålegges å fremme både det som taler for og mot en omsorgsovertakelse. Det er nemlig de barnevernsansatte og fagkyndige som skalter og valter med barn- og foreldres rettigheter. Det er ikke juristene som har føring på tolkning og anvendelse av de ulike rettsregler. Det ville kanskje vært naturlig. Store deler av vedtakene som treffes i forvaltningen er ikke truffet av jurister. Har de som treffer vedtakene den nødvendige kompetansen? Jeg mener det er helt nødvendig at disse faggruppene er stødige i sin juridiske forståelse, innenfor rettsområdene de bearbeider.

 

Fokus på juridisk kunnskap bør økes både i grunnutdanningen og etterutdanningen til barnevernsansatte, dersom barneverntjenesten selv skal vurdere de juridiske problemstillingene. Barnevernkonsulenter skal som hovedregel ikke treffe de mest inngripende vedtak, men utrede saken og fremme saken for fylkesnemnda. I utredningen er det helt avgjørende at faktum møter den rettslige normen. Gjør den ikke det, ser vi saker hvor barn med behov for hjelp, ikke får det, og saker der barnets beste er å bli boende hjemme, men ikke blir det. Du ser poenget mitt?

 

Tenk bare på barnevernlederne, som har vedtakskompetanse i akuttsaker. Det er vel ikke umulig at det er mye manglende kompetanse ute og går, spesielt i forhold til den menneskerettslige normen. Jeg oppfatter at det blir truffet altfor mange akuttvedtak. Vi bør med det som utgangspunkt gi akuttsakene langt mer oppmerksomhet, slik jeg ser det. Kunne vi for eksempel hatt en vakthavende jurist som traff hastevedtakene?

 

Foreldres rettssikkerhet må bli en prioritet. Dersom de får et vedtak mot seg, kan det riktignok ankes videre, men grunnlaget for saken er allerede lagt. Man kan med andre ord få gjennomført en juridisk lovlighetskontroll, men ingen ny reell behandling av selve saken. Har en saksbehandler i barneverntjenesten først fattet et vedtak mot foreldrene, er det utrolig nok opp til denne familien å bevise sin uskyld. Noen ganger er det vanskelig å overbevise noen som har gjort seg opp en mening, og barn som burde bli boende hjemme plasseres i fosterhjem eller på institusjon.

 

Ifølge fylkesnemndenes egne statistikker, får mellom 3 og 4 prosent av familiene medhold. Det er med andre ord de ansatte i barneverntjenesten som bestemmer hvorvidt foreldre – som av ulike årsaker er blitt meldt inn til barnevernet – skal få beholde barna sine hjemme. Foreldrene kan altså bli fratatt sine barn uten dom og uten at barneverntjenesten som anklagende part, må bevise sine påstander. Hvordan ivareta både barn- og foreldres krav på rettssikkerhet, og hva er egentlig rettssikkerhet?

 

Illustrasjonsbilde

 

Rettssikkerhet er det viktigste vernet den enkelte borger har i møte med statlig maktutøvelse. Rettssikkerhet er en samlebetegnelse for krav stilt forvaltningen, ikke minst rettssystemet, for at saker blir behandlet på en betryggende måte og gir et mest mulig rettferdig resultat. Grunntanken er at hver av oss skal være beskyttet mot overgrep fra statens side, og inneha en mulighet til å forutse og forsvare egen rettslige posisjon. Det stilles krav til den rettslige behandlingen, og hver borger skal ha mulighet til å få sin sak prøvd mot det offentlige av domstolene. Hva skjer dersom saken bygger på skjønn og personlige meninger?

 

Skjønnsmessige vurderinger fra mennesker som opptrer som part i saken, oppleves ofte som et maktmisbruk, og kan helt åpenbart være det. Hver eneste dag blir fem barn tatt fra sine foreldre, og tvangsplasseres etter vedtak om øyeblikkelig omsorgsovertakelse. Vi snakker ikke om foreldre dømt for overgrep mot sine barn. Vurderingene er dessverre altfor ofte skjønnsmessige. Et flertall omsorgsovertakelser begrunnes faktisk med at barna ikke får god nok emosjonell omsorg. Under disse betingelsene er ingen foreldre trygge. Strider ikke det mot grunntanken om å være beskyttet mot overgrep fra staten?

 

Vi må kunne klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi trenger politikere som tør å ordne opp i de overgrep som finner sted fra statens side, samtidig som vi sørger for at ingen barn skal oppleve vold og overgrep. Tenk på det når du skal stemme.

 

At barns rettssikkerhet skal ha prioritet er for de fleste av oss innlysende. Barnejuristen er en soleklar forkjemper for nettopp barnas rettssikkerhet. Det finnes imidlertid mange forskjellige måter å ivareta barns rettssikkerhet på. Blant annet ved å sette fokus på foreldrenes rettssikkerhet. Målet er ikke å beskytte foreldrene. Målet er å sikre hele familien en rettferdig prosess, og har potensialet av å fange opp de barna som faktisk trenger hjelp, samtidig som anonyme bekymringsmeldinger preget av hevn og sjalusi ikke får tyngde. All bortkastet tid lar barna som faktisk trenger vår hjelp, lide lenger enn de må. Vi kan ikke lete etter vold og overgrep i ethvert hjem, vi må lære å gjenkjenne symptomene.

 

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

 

Hva om en permanent omsorgsovertakelse kun kan iverksettes ved dom? Hva om barneverntjenesten satt med bevisbyrden og overlot foreldrene en mulighet til å forsvare seg i tråd med gjeldende rettsprinsipper? Jeg mener det ville medføre at de ansatte i barneverntjenesten avskjæres det maktmisbruket vi kan oppleve i dag. Kanskje burde barna ha krav på verge eller bistandsadvokat når barneverntjenesten skal avhøre dem? Hva tror du?

 

Dersom du eller noen du kjenner trenger juridisk bistand, se www.barnejuristen.no for tilbud om juridisk veiledning eller ring direkte på 922 91 662. Barnejuristen tilbyr også foredrag, send en mail på [email protected] Følg gjerne Barnejuristen på Facebook og Instagram, med stadig nye oppdateringer, ikke minst viktige temaer rundt barna våre.

Og du, takk for at du leser! <3